Intelektuálny výstup

Projekt sa zaoberá realizáciou týchto výstupov:

1) Výstup č.1: Vytvorenie profilu EMA (Európsky poradca pre mobilitu) Profil kompetencie EMA bude vychádzať z usmernení ECVET a bude opisovať kľúčové aktivity ( (kompetenčná jednotka) a vedomosti a zručnosti súvisiace s každou činnosťou. Vytvoria ho mladí pracovníci zo združení zapojených do projektu a výskumní pracovníci / školitelia. Profil zručností EMA je určený organizáciám v ktorých pracujú, a iným zainteresovaným stranám.

IO1-ASEM-EMA-Profileandcompetences_SK.pdf

2) Výstup č. 2: realizácia príručky na kontrolu odbornosti. Príručka bude obsahovať metodiku posudzovania a potvrdzovania zručností založenú na odporúčaní Rady o validácii neformálneho a informálneho vzdelávania (2012) a európskych Usmernenia pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania - Cedefop (2016), Luxemburg: Úrad pre publikácie. Referenčné série Cedefop; Č. 104. Príručka je určená hodnotiteľom EMA, výskumným pracovníkom a iným zainteresovaným stranám. Tento nástroj vytvoria pracovníci s mládežou a výskumní pracovníci / školitelia zo združení zapojených do projektu.

IO2_GuideExpertiseCheckup_SK.pdf

3) Intelektuálny výstup č. 3: Webový hodnotiaci nástroj Nástroj sebahodnotenia pre EMA prístupný registrovaným užívateľom. Tento nástroj sa nachádza na stránke projektu. Je založený na Sprievodcovi odbornou prehliadkou a na profile schopností EMA. Tento nástroj vytvoria pracovníci s mládežou, výskumní pracovníci / školitelia a technici.

https://elearning-asem.eu/?lang=sk

4)  Online kurz pre hodnotiteľov EMA. Online kurz pre hodnotiteľov EMA, zameraný na EMAs, ktorí sa chcú stať hodnotiteľmi. Kurz bude štruktúrovaný do jednotiek, z ktorých každá bude špecifickým výsledkom vzdelávania. Na konci každej jednotky bude možné zmerať dosiahnuté výsledky. Kurz bude trvať 40 hodín. Každý účastník, ktorý úspešne absolvoval kurz, získa záverečné osvedčenie s kvalifikáciou hodnotiteľa. Tento nástroj vytvoria pracovníci s mládežou a výskumní pracovníci / školitelia zo združení zapojených do projektu.

https://chamilo.asem-project.eu/