Asem: Projekt

Projekt sa zrodil z potreby zlepšovať kvalitu poradenstva a uznávať európskeho odborníka v oblasti mobility na profesionálnej úrovni.

V súčasnosti nie je profesia európskeho odborníka na mobilitu v Európe štandardizovaná a neexistujú nástroje na hodnotenie zručností tohto povolania: „EMA“ v skutočnosti pochádzajú z rôznych prostredí a často nemajú uznané kvalifikácie na prácu s mladými  ľuďmi, ale boli formovaní samotnými združeniami. Cieľom projektu ASEM je zlepšiť súčasnú situáciu zmapovaním profilu EMA na európskej úrovni, vytvorením nástrojov a metodík na hodnotenie zručností (kontrola odbornosti), organizovaním školení pre poradcov, európskej certifikácie a európskeho registra pre hodnotiteľov a EMAs, ktorí úspešne prešli ´skúškou´.

 Profil európskeho vzdelávača / prevádzkovateľa mobility, ktorý sa vytvorí, bude založený na ECVET a „skúška“ bude založená na odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o validácii neformálneho a neformálneho vzdelávania (2012 / C 398 / 01) a „Európske usmernenia pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania“ vypracované CEDEFOP (2016, Luxemburg: Úrad pre publikácie. Referenčné série Cedefop; č. 104). Združenia a organizácie zapojené do projektu - z Francúzska, Slovenska, Poľska, Lotyšska a Talianska, sa do projektu priamo zapoja asi 400 EMAs a budú  informuvaní viac ako 10 000 EMAs o výsledkoch a vyvinutých metódach a nástrojoch.