Partnerstvá

Organizácie projektových partnerov

ETUDES ET CHANTIERS KORZIKA (ECC) - FRANCÚZSKO


etudesECC je nezisková organizácia založená v roku 1995 so sídlom na Korzike. ECC podporuje sociálnu integráciu a miestny rozvoj niekoľkými spôsobmi: vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov v medzinárodných pracovných stážach premládež, pomoc pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie, územné projekty vo vidieckych oblastiach.
Združenie organizuje medzinárodné pracovné stáže na Korzike a spolupracuje s regionálnymi orgánmi na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia v rámci plánu Départemental d'Insertion, ktorý vypracovali Conseils Généraux de Haute-Corse a de Corse du Sud organizovaním niekoľkých iniciatív vrátane ACI (Ateliers) et Chantiers d'Insertion).
Web: https://etudesetchantiers.org/corsica

KERIC (OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC) - SLOVENSKO


kericKERIC je mládežnícka nezisková a mimovládna organizácia v regióne Kysuce - severné Slovensko. Poslaním organizácie je spojiť kysucký región s Európou a zvyškom sveta a pomôcť ľuďom z tohto regiónu stať
sa otvorenejšími a tolerantnejšími voči iným kultúram.

Hlavným cieľom organizácie KERIC je poskytnúť mladým ľuďom priestor na realizáciu ich nápadov a na neformálne vzdelávanie počas svojho voľného času.
Každoročne sa približne 250 - 300 mladých ľudí zúčastňuje na pravidelných aktivitách, ktoré prebiehajú týždenne v KERICu (kurzy, semináre) a medzi 300 - 600 mladých ľudí sa zúčastňnuje na nepravidelných aktivitách (informačné kampane, výlety v prírode, workshopy, letné tábory). 
Web: www.keric.sk/en/

ZEMGALES NVO CENTRS (ZEMGALES NEVALSTISKO ORGANIZACIJU ATBALSTA CENTR BIEDRIBA)  - LOTYŠSKO


zemgaleNezisková organizácia Zemgales NVO Centrs bola založená v roku 1998 scieľom podporovať rozvoj občianskej spoločnosti. V súčasnosti je organizácia strediskom zdrojov pre viac ako 600 mimovládnych
organizácií a 4 000 používateľov informačnej siete. Pravidelnými činnosťami sú konzultácie o získavaní finančných prostriedkov na opatrenia príjemcov z verejného sektora, informácie, vzdelávanie a
technická pomoc pre neziskové organizácie.

Organizácia Zemgales je tiež jazykovým vzdelávacím centrom pre lotyšský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a francúzsky jazyk. Rozvíja opatrenia na podporu
mládeže, ponúka mládežnícke výmeny, medzinárodnú dobrovoľnícku službu, miestne mládežnícke iniciatívy, možnosti stáží pre študentov a spolupracuje s miestnymi organizáciami na báze dobrovoľníctva.
Web: www.zemgalei.lv/lv

EBU (Fundacja Rozwoju Miedzykulturowego EBU) - POĽSKO


EbuEBU je nezisková organizácia zameraná na medzikultúrne vzdelávanie a rozvoj práce s mládežou v miestnej
komunite Minsk Mazowiecki. Organizácia spolupracuje so základnými a strednými školami v meste, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a radnicou. Organizácia hosťuje zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v rámci každodenných aktivít. Svoju prácu zameriava na mládež a zapája mladých ľudí do aktivít zameraných v prospech iným cieľovým skupinám.

Hlavnými cieľmi EBU sú: rozvíjať medzikultúrny dialóg a vzdelávanie s cieľom zvýšiť informovanosť o iných kultúrach, podporovať toleranciu a porozumenie, bojovať proti diskriminácii a xenofóbii a uľahčovať objavovanie individuálnej kultúrnej identity. Zameriava sa aj na odbornú prípravu, na získavanie sociálnych zručností, propagáciu a implementáciu dobrovoľníckej služby, organizovanie voľnočasových aktivít a projektov s kultúrnym zameraním a podporu neformálneho vzdelávania.

Web: www.ebu.org.pl

EDUMOBY ITALIA (Vzdelávacia mobilita pre mládež)  - TALIANSKO


edumbyEduMobY je nezisková sociálna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 2012 a pôsobí v oblasti nadnárodnej mobility v oblasti vzdelávania.
Organizácia bola založená za účelom sociálnej solidarity a realizuje projekty v týchto oblastiach: stáže, vzdelávacie aktivity, odborné vzdelávanie, vrátane učňovských projektov v Taliansku a zahraničí
schválených verejnými orgánmi. Poskytuje tiež sprievodné,mentorské, informačné a poradenské služby v oblasti nadnárodnej vzdelávacej mobility, doplnkové služby, ako sú napríklad edičné a informačné iniciatívy na podporu informačných a školiacich aktivít, konzultačné a dizajnérske služby v oblasti informácií, aktívnej účasti a európskeho občianstva.
Web: www.edumoby.it